Actieprogramma Jeugdontwikkeling presenteert notities aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en aanbod leerwerktrajecten aan overheid

WILLEMSTAD — Met het sluiten van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) in 2015 viel een aantal belangrijke instrumenten weg die concreet een bijdrage leverden aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling kreeg van de Raad van Ministers de opdracht advies te geven met betrekking tot de follow up van deze instrumenten en activiteiten. Onlangs is er een notitie ‘Opleiding & Arbeid’ afgerond waarin een analyse wordt gegeven van bestaande structuren, actuele wensen van betrokkenen in het onderwijsveld en het bedrijfsleven en vooral kansen en mogelijkheden benadrukt worden. Tevens presenteert het Actieprogramma Jeugdontwikkeling ook een notitie dat inzicht biedt in het aanbod van leer-werktrajecten op Curaçao.

Vooral visie, beleid, besluitvorming en implementatiecapaciteit zijn belangrijke elementen die noodzakelijk zijn om daadwerkelijk de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te kunnen verbeteren. Niet alleen de beschikbaarheid van middelen is daarbij een  uitdaging, maar er is vooral ook behoefte aan duidelijkheid over de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er zijn veel spelers betrokken in het veld en niet altijd is duidelijk wie trekker of eigenaar is, met als gevolg dat ideeën en activiteiten niet concreet tot uitvoering komen.

Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is bestaande concepten die succesvol zijn gebleken, waaronder KBB, kritisch te evalueren, aan te passen en de kennis en ervaring in te zetten waar deze passend en nodig is. Dat zou vanuit verschillende invalshoeken moeten gebeuren zoals economie, onderwijs en arbeid, waarbij de stakeholders op deze terreinen gezamenlijk beleid zouden moeten ontwikkelen waarin doelstellingen, taken en middelen worden vastgelegd en benoemd wordt wie het voortouw neemt.

Naast concrete aanbevelingen over de mogelijke structuur om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt structureel op te pakken, wordt in de notitie ook kort ingegaan op de actuele situatie van een aantal aspecten die een belangrijke rol spelen bij het daadwerkelijk realiseren van een betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt zoals de basisvorming van het VSBO, Werkend Leren, Beroepspraktijkvorming, onderzoek en vakonderwijs.

Leer-werktrajecten

Het is een feit dat voor veel jongeren de stap naar de arbeidsmarkt geen gemakkelijke is, Curaçao heeft te kampen met een hoog ‘schooldropout’ en jeugdwerkloosheidspercentage. In dit verband zijn alternatieve trajecten belangrijk, waarbinnen onderwijs een minder zware component is en met intensieve begeleiding en vooral praktijkgerichte vakinhoudelijke vorming jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Deze trajecten vallen samen onder de noemer leer-werktrajecten. Door het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is geïnventariseerd welke trajecten er op dit moment op Curaçao bestaan, wat de kenmerken van deze trajecten zijn en voor welke doelgroep ze bedoeld zijn. Met de aanbieders van leerwerktrajecten is geëvalueerd hoe het aanbod in de toekomst beter op de doelgroepen afgestemd kan worden om een optimale match mogelijk te maken. De uitkomsten worden besproken met onder andere het Ministerie van SOAW om te kijken in hoeverre de suggesties uit het veld kunnen worden meegenomen in het beleid van het Ministerie. Zowel de aanbieders van leer-werktrajecten als het Ministerie willen graag komen tot een centrale loketfunctie waar alle jongeren en begeleiders van jongeren terecht kunnen als regulier onderwijs geen optie meer is en de weg naar de arbeidsmarkt lastig is. Bij dit centrale loket zijn alle leer-werktrajecten bekend, vindt een professionele intake plaats en wordt de jongere doorverwezen naar een passend traject. De volgende stap van het Actieprogramma zal zijn om met de overheid mee te denken hoe tot een functionele en efficiënte invulling hiervan te komen.

Deze week worden zowel de notitie over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt als de inventarisatie leer-werktrajecten aangeboden aan het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling en de Raad van Ministers.

Digitale kennisbank

De documenten zijn te downloaden via de digitale kennisbank op de website van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling: www.desaroyodihubentut.cw. Ook zijn er anderen relevante factsheets en rapporten te vinden, waaronder ook van de voormalige KBB.

Voor meer informatie, neem contact op met  gofrie.vanlieshout@desaroyodihubentut.cw.

 

 

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)