Themagebieden

Het Actieprogramma kent 5 inhoudelijke thema’s die betrekking hebben op het totale gebied van jeugdontwikkeling. Per thema wordt binnen het Actieprogramma de huidige situatie en beschikbare data belicht en worden prioriteiten en activiteiten voor de toekomst gestipuleerd om de kansen voor jongeren te vergroten.

Onderwijs & Opvang

Met de invoering van de leerplicht tot 18 jaar is het aandeel jongeren ouder dan 15 jaar dat naar school gaat sterk gestegen. Van alle kinderen tot 12 jaar zit bijna iedereen op school. Er is een grote vraag naar buitenschoolse- en/of naschoolse activiteiten, om kinderen in de middaguren een educatief programma aan te bieden. De laatste jaren is er veel ontwikkeld in de structuur voor kinderopvang voor 0-4 jarigen. Anders dan bij naschoolse opvang is er een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd, maar aanpassingen zijn nodig om de kwaliteit te blijven garanderen.

“Het onderwijs moet meer aansluiten op wat jongeren interesseert en wat hun bezighoudt.”

(Jeugdconsultatie, maart 2015)

 • Feit 1
  Aantal Voorzieningen
  (Min OWCS)

  ±100
  kinderopvangorganisaties

  50 FO scholen

  6 AGO scholen

  17 VSBO scholen

  4 HAVO/VWO scholen

  6 SBO scholen

  2 HBO/WO instituten

 • Feit 2
  Participatie
  CBS Census 2011

  van alle 0 – 4 jarigen
  bezoekt de kinderopvang.

 • Feit 3
  Dropouts
  QDev2014/ CBS Census 2011

  = 4.346
  jongeren onder de 24 jaar
  zonder startkwalificatie.

Hoofddoelstellingen

 1. Kwaliteitsverbetering onderwijs
 2. Toename aantal jongeren dat onderwijs verlaat met startkwalificatie
 3. Hoger gemiddeld onderwijsniveau bevolking
 4. Stimulering vroegkinderlijke ontwikkeling
 5. Vergroten ontwikkelingskansen kinderen en jongeren na schooltijd.

Resultaten

 1. Kinderen en jongeren vinden het onderwijs leuk en aantrekkelijk
 2. Onderwijs sluit aan op verwachtingen 21e eeuw (qua type vaardigheden en gebruik moderne technologie)
 3. Jongeren zijn betrokken bij de invulling en organisatie van het onderwijscurriculum
 4. De sfeer op scholen is verbeterd
 5. Docenten zijn gemotiveerd en enthousiast
 6. Beter passende structuur onderwijsfinanciering
 7. Meer inzicht in (achtergronden van) schooldropouts
 8. Adequate begeleiding en zorg jongeren bij (dreigend) schooluitval
 9. Goed functionerende zorgstructuur (zowel binnen als buiten de school)
 10. Integrale aanpak voortijdig schoolverlaten
 11. Meer leerlingen stromen door naar HAVO/VWO
 12. Vergroten deelname voorschoolse educatie door vooral 3-jarigen
 13. Verbeteren kwaliteit kinderopvang
 14. Uitbreiding aanbod naschoolse educatie (m.n. voor 12-plussers)

Jeugdveld

 1. Aanpassen curriculum / lesaanbod meer richting projectmatig onderwijs met meer prikkels en interessanter materiaal
 2. Opzetten programma digitalisering onderwijs (inzet computers in de klas, ontwikkeling digitaal lesmateriaal, trainen en begeleiden leerkrachten, etc.)
 3. Opzetten actieve studentraden per school
 4. Aantrekkelijker maken inrichting school en leslokalen
 5. Formulering en vaststelling bruikbare, eenduidige en uniforme definitie school dropouts
 6. Organisatie één loket leerplicht en zorg, waar scholen (potentiële) uitvallers meteen melden en jongeren (en hun ouders) adequate zorg en begeleiding krijgen
 7. Lik-op-stuk aanpak voortijdig schoolverlaten – meteen gepaste actie na melding schooluitval
 8. Uitbreiden begeleidingsmogelijkheden en leerlingenzorg binnen de scholen
 9. Realiseren samenwerking en afstemming tussen verschillende initiatieven gericht op voorkoming en aanpak voortijdig schoolverlaters (SMAT, Kansen voor Jongeren, etc.)
 10. Realiseren meer HAVO/VWO plekken in het reguliere onderwijs
 11. Langere onderwijsroute FO-via VSBO-HAVO/VWO mogelijk maken
 12. Realiseren voldoende en gemakkelijke toegang van moeders/ouders tot kwalitatief goede (gesubsidieerde) kinderopvang
 13. Stimuleren naleven verordening kwaliteit kinderopvang
 14. Effectief controlesysteem kwaliteit kinderopvang
 15. Onderzoeken integratiemogelijkheden Scouting in Naschoolse educatie

Actieprogramma

 1. Organiseren jeugddialogen met jongeren op scholen
 2. In samenwerking met Min OWCS opzetten en uitvoeren 0 – meting situatie digitalisering onderwijs op alle participerende scholen
 3. Inventariseren aantal leerlingen / studentraden en mate van activiteit binnen het voortgezet- en beroepsonderwijs
 4. Uitwerken model leerlingen/studentenraad
 5. In samenwerking met Stichting 180 / FDRS introduceren pilotschool TOP’s!
 6. Initiëren formuleren eenduidige en uniforme definitie schooldropouts
 7. Initiëren interministerieel één-loket-functie leerplicht /voortijdig schoolverlaten waar alle leerlingen die (dreigen) uit te vallen worden gemeld
 8. Toegankelijk maken inventarisatie zorg- en hulpverleningsaanbod (In de vorm van een sociale kaart)
 9. Kennis delen en ondersteunen bij het beschrijven van (de noodzakelijke onderdelen van) een goed functionerende zorgstructuur.
 10. Inventariseren beschikbare zorg- en hulpverleningsaanbod voor jongeren en indentificatie lacunes
 11. Aandacht vragen om subsidienorm kinderopvang aan te passen aan realistische kostprijs voor goed kinderopvang.

Gezondheid & Welzijn

Een belangrijk aandachtspunt binnen dit themagebied is het creëren van gezonde leef- en eetpatronen. Curaçao kent extreem veel overgewicht, wat vaak al op jonge leeftijd is ontstaan. Ook op andere vlakken bestaat relatief veel risicogedrag, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit. Gebrekkige seksuele educatie speelt hierin een rol. Vrijetijdsbesteding is een ander onderwerp dat onderdeel uitmaakt van dit thema. Sport wordt als uitermate belangrijk gezien in het kader van jeugdontwikkeling (Expertsessie jeugd en sport, 26 maart 2015).

“Het buurtcentrum is niet toegankelijk en er zijn te weinig activiteiten.”

(Jeugdconsultatie, december 2014)

 • Feit 1
  Overgewicht
  (Min GMN/VIC/Eshuis, 2008)

  1 op de 10 kinderen van
  5 –6 jaar heeft overgewicht

  1 op de 6 kinderen van
  10 –11 jaar heeft overgewicht

  1 op de 4 jongeren van
  15 –16 jaar heeft overgewicht

  1 op de 2 jongeren van
  18 –24 jaar heeft overgewicht

  30 % eet dagelijks groente of fruit (Min GMN / VIC / Eshuis, 2008)

 • Feit 2
  Risicovol Seksueel gedrag
  (Boersema 2012, Brink 2011 en Hammer 2010)

  1 op de 9 meisjes wordt moeder voor haar 20e.

   

 • Feit 3
  Geestelijke gezondheid
  (Marcha, 2010)

  Er heerst een negatief maatschappijbeeld en er is gebrek aan concrete rolmodellen.

Hoofddoelstellingen

 1. Verbetering welzijn kinderen en jongeren
 2. Gezonde leefstijl

Resultaten

 1. Optimaal gebruik bestaande sport- en buurtvoorzieningen
 2. Toename bewustzijn van invloed gender aspecten
 3. Toename bewustzijn van inzet rolmodellen
 4. Positief zelf- en maatschappijbeeld bij jongeren
 5. Toename opvoedvaardigheden
 6. Professionalisering jeugdhulpverlening
 7. Beschikbaarheid structureel hulpverleningsaanbod LVB-ers
 8. Vergroting mogelijkheden aanpak obesitas
 9. Beter zicht op gezondheidsontwikkeling kinderen en mogelijkheid tot vroegtijdige interventie.
 10. Sport als basisvoorziening terug in het basisonderwijs
 11. Adequate seksuele educatie

Jeugdveld

 1. Optimaliseren gebruik bestaande sport- en buurtvoorzieningen
 2. Organiseren gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling
 3. Organiseren gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling
 4. Doorlopen benodigde stappen om obesitas als chronische ziekte te erkennen
 5. Weer opstarten periodiek geneeskundig onderzoek 6-12 en 12-18 jarigen
 6. Invullen en aanbieden sportlessen op alle FO-scholen
 7. Specifieke aanbod adequate seksuele educatie voor LHBT doelgroep

Actieprogramma

 1. In overleg met stakeholders Inventariseren sport- en sociaal-culturele activiteiten voor kinderen en jongeren per buurt
 2. Ontsluiten activiteitenaanbod (door middel van sociale kaart)
 3. Jeugddialogen op buurtniveau om doelgroep en behoeftes te specificeren
 4. Formuleren advies op basis van uitkomsten inventarisatie en (jeugd)dialogen
 5. Inventariseren mogelijkheden erkenning obesitas als chronische ziekte
 6. Onderzoeken bereidheid erkenning obesitas als chronische ziekte bij relevante stakeholders (GMN)
 7. Aangaan gesprek met stakeholder (GMN) over mogelijkheden herstart periodiek geneeskundig onderzoek
 8. Ondersteunen realiseren informatieaanbod / conferentie LHBT doelgroep

Werk & Ondernemerschap

Hoewel in 2015 een dalende lijn is ingezet, blijft het hoge jeugdwerkloosheidspercentage in het oog springen. Er is sprake van een moeilijk te dichten kloof tussen verwachtingen van jongeren en die van werkgevers. Beiden lijken geen realistisch beeld van elkaars mogelijkheden en beperkingen te hebben. Goede voorlichting is daarom essentieel. Voor zowel de jongeren die op Curaçao een opleiding volgen als studenten die voor hun studie in het buitenland zijn en maar moeilijk aan de slag kunnen als zij terug willen keren. Er moet nog meer aandacht komen voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt waarbij de samenwerking tussen school en bedrijf tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) noodzakelijk blijft.

“Banen en functies zijn niet duidelijk omschreven en jongeren moeten veel te vroeg kiezen voor een beroepsrichting terwijl er
niet voldoende informatie is.”

(Jeugddialoog Sentro di Bario Montaña, 16 mei 2015)

 • Feit 1
  Jeugdwerkloosheid
  (CBS 2016)

  jeugdwerkloosheidspercentage in 2015

 • Feit 2
  Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  (KBB, Dare 2015)

  Meeste werkzoekende jongeren hebben een laag opleidingsniveau (SBO 1 of 2)

 • Feit 3
  Braindrain
  (KBB, Dare 2015)

  Hoger opgeleiden blijven na hun studie in NL (Jaarlijks vertrekken 150 – 300 jongeren met HAVO/VWO opleiding)

Hoofddoelstellingen

 1. Vergroten mogelijkheden arbeidsmarkt jongeren

Resultaten

 1. Inzicht in de doelgroep en de sector
 2. Meer jongeren starten een eigen bedrijf
 3. Jongeren maken keuzes voor opleiding, niveau en beroep aan de hand vn eerlijke en realistische voorlichting
 4. Meer vraag gestuurde invulling VSBO en SBO onderwijs
 5. Passend aanbod mogelijkheden voor jongeren die moeilijk de reguliere arbeidsmarkt op kunnen
 6. Meer jongeren keren terug naar Curaçao na afronding studie in het buitenland

Jeugdveld

 1. Verkrijgen inzicht in doelgroep en sector
 2. Stimuleren zelfstandig ondernemerschap
 3. Creëren realistisch beeld van de arbeidsmarkt bij jongeren
 4. Verbeteren aansluiting regulier beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
 5. Organiseren sluitend aanbod leerwerktrajecten voor jongeren die moeilijk de reguliere arbeidsmarkt op kunnen
 6. Uitvoeren diverse stimuleringsmaatregelen gericht op realiseren terugkeer jongeren na afronding studie in buitenland

Actieprogramma

 1. Nader specificeren doelgroep werkloze jongeren
 2. Inventariseren bestaande (gesubsidieerde) trajecten
 3. Ontsluiten beschikbare (onderzoeks) informatie over doelgroep en sector
 4. Stimuleren stakeholders tot het opzetten van een pilot traject ondernemerschap (met aandacht voor attitude en praktische vaardigheden)
 5. Voor doelgroep inzichtelijk maken van beroepen waar kansen liggen op de arbeidsmarkt
 6. Scholen informeren over kennisbank en beschikbare onderzoeken / informatie
 7. Formuleren advies voor verduurzamen producten KBB activiteiten (Leermeesters, BPV, etc.)
 8. In kaart brengen bestaand aanbod leerwerktrajecten + signaleren eventueel overlap en lacunes
 9. Samenwerking en afstemming organiseren met alle aanbieders om te komen tot uniforme intake via één loket leerwerktrajecten
 10. Formuleren advies voor aanvullende alternatieven voor doelgroep waarvoor geen passend aanbod is of onvoldoende beschikbaarheid (bijvoorbeeld dagbesteding)

Wonen & leefomgeving

Op Curaçao zijn de onderlinge verschillen tussen de wijken groot. Er zijn wijken waar schooluitval, sociaal- economische en andersoortige problemen veel meer voorkomen dan in andere wijken. Het belang van aandacht voor sociale cohesie wordt vanuit verschillende invalshoeken onderkend op Curaçao. Ondersteuning bij het realiseren van sociale cohesie is nodig, het gaat niet vanzelf. Daarnaast is er ook geconstateerd dat er behoefte is aan specifieke jongerenhuisvesting, zeker daar waar jongeren in een ongezonde thuissituatie zitten en voor wie alternatieve huisvesting een dringende noodzakelijkheid is.

 

“Wij willen meer harmonie, betere omgang met de buurtbewoners en respectvol met elkaar omgaan.”

(Jeugdconsultatie, Nationale Bibliotheek, 24 maart 2015)

 • Feit 1
  Thuissituatie
  (CBS 2012)

  van alle huishoudens leeft
  onder de armoedegrens 

   

 • Feit 2
  Thuissituatie
  (CBS 2012)

  van alle huishoudens heeft
  een vrouw aan het hoofd 

   

 • Feit 3
  Faciliteiten

  van de geïdentificeerde 120 (jeugd)faciliteiten
  is in de regio stad geconcentreerd. (FAJ)

Hoofddoelstellingen

 1. Verbeterde leefbaarheid en veiligheidsgevoel voor jongeren in de wijken

Resultaten

 1. Een centraal aanspreekpunt voor jongeren op wijkniveau
 2. Sterkere opvoedingsrollen gezin, familie, school en buurt
 3. Beschikbaarheid voldoende geschikte alternatieve huisvesting voor jongeren die niet (meer) thuis kunnen wonen.

Jeugdveld

 1. Opzetten sociaal wijkteam als proactief aanspreekpunt voor jongeren met vragen of problemen
 2. Vergroten aanbod sport en recreatie activiteiten voor jongeren

Actieprogramma

 1. Samenstelling jongeren en hun behoeftes in de wijken in kaart brengen
 2. In kaart brengen relevante fondsen en subsidies
 3. Kennis opdoen over ‘best practices’ met betrekking tot sociale wijkteams
 4. Pilotwijk voor sociaal wijkteam selecteren en behoeftenonderzoek uitvoeren
 5. Plan van aanpak voor invulling en programma sociaal wijkteam in geselecteerd pilotwijk
 6. Ondersteuning uitvoering activiteiten sociaal wijkteam, inclusief monitoring en evaluatie
 7. Voorbereiden samenwerkingsmodel met ‘zuster-wijken’, aan de hand van ervaring pilotwijk
 8. Kennis opdoen over ‘best practices’ met betrekking tot beheer en gebruik sport en recreatiefaciliteiten in de wijken
 9. Initiëren en stimuleren en ondersteunen ontwikkeling beleid internaten

Veiligheid

Jongeren vormen een groot deel van de mensen die met criminaliteit in aanraking komt. Onlangs is er daarom sinds jaren weer een jeugdreclasseringsfunctie ingericht op het eiland. Geconstateerd wordt dat om preventief te kunnen werken het belangrijk is meer data te verzamelen over de achterliggende factoren. Er bestaat overeenstemming over het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen het justitiële systeem zijn oververtegenwoordigd (de Beer, 2011). Een ander thema in het kader van veiligheid is veilig opgroeien. Een groot aantal kinderen en jongeren krijgt in hun leven te maken met kindermishandeling, seksueel misbruik en/of huiselijk geweld.

“Naast formeel onderwijs is er ook meer aandacht nodig voor de vorming van waarden en normen onder jongeren.”

(Jeugdconsultatie, Nationale Bibliotheek, 24 maart 2015)

 • Feit 1
  Criminaliteit
  (Faber 2007, Maduro 2010)

  van alle gedetineerden is jonger dan 24 jaar

 • Feit 2
  Criminaliteit
  (Faber 2007, Maduro 2010)

  Bijna alle diefstallen met geweld worden door jongeren gepleegd,
  1 op de 3 keer is de dader 16 jaar of jonger.

 • Feit 3
  Huiselijk geweld
  (van Wijk 2012)

  van alle mannen en 

  van alle vrouwen heeft (ooit) te maken met huiselijk geweld. 

Hoofddoelstellingen

 1. Verbeterde weerbaarheid t.a.v. deelname aan criminaliteit
 2. Veiligere opvoedingssituaties voor kinderen

Resultaten

 1. Realiseren goed werkende ketenaanpak
 2. Beter kunnen anticiperen op voorkomen van jeugdcriminaliteit
 3. Realiseren structurele aanpak kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld

Jeugdveld

 1. Versterking en uitbreiding pilot ‘Tur Wowo Riba Bo’
 2. Meer kennis over indicatoren en achtergronden jeugdcriminaliteit
 3. Implementatie (onderdelen van) vastgesteld plan van alliantie

Actieprogramma

 1. Ondersteunen samenwerking ketenpartners door middel van stakeholdersessies
 2. Volgen uitkomsten onderzoek A. de Lima
 3. Ondersteunen implementatie plan alliantie

Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)