Jaaroverzicht Tigerteam Werk & Ondernemerschap

Met het einde van 2016 in zicht is het tijd voor een terugblik op het achterliggende jaar. Wat is er gerealiseerd van de doelstellingen zoals die waren opgesteld in de resultaatketen in januari? Die doelstellingen waren afgeleid van het Actieprogramma. De planning bleek regelmatig een uitdaging en ook het informeren en betrekken van stakeholders kostte meer tijd en inzet dan voorzien. Toch zal in  januari 2017 elk ‘product’ gereed zijn en aangeboden worden voor verdere follow up. De focus lag dit volledige eerste  kalenderjaar vooral op het opbouwen van een netwerk, het operationaliseren van het Tigerteam en het verzamelen en analyseren van relevante informatie.

Analyse doelgroep
In maart 2016 werd de factsheet “Jeugdwerkloosheid Curaçao’ gepubliceerd. De cijfers en  feiten over de jeugdwerkloosheid, toegelicht aan de hand van een duidelijke formulering van gebruikte definities. In 2017 verschijnt een update zodat organisaties kunnen werken aan de hand van actuele gegevens. Een notitie over gesubsidieerde projecten, gerelateerd aan de thema’s Werk & Ondernemerschap,  verschijnt in december om overlap inzichtelijk te maken en kansen voor afstemming te vergroten.

Inventariseren Leerwerktrajecten
In dit kader zijn ook de Leerwerktrajecten op Curaçao geïnventariseerd en gerubriceerd. Zodat veld en overheid een beter totaalbeeld krijgen van het totale aanbod en samenwerking kunnen zoeken. Maar vooral ook om de kans op een succesvolle match voor jongeren zonder werk met een passend traject te verhogen. In juni 2016 woonden professionals een expertsessie bij over dit onderwerp op uitnodiging van het Tigerteam Werk & Ondernemerschap. De inventarisatie wordt aangevuld met advies voor follow up aan de hand van alle verkregen input en gepubliceerd in december 2016. Voor het volledig verslag Avila: http://www.desaroyodihubentut.cw/2055/

Stimuleren ondernemerschap
Om informatie over ondernemerschap en events voor alle jongeren digitaal toegankelijk te maken is er een inventarisatie gemaakt en zijn door het Ministerie van Economische Ontwikkeling middelen toegezegd om dit te realiseren. Met NGO’s die ondernemerschap stimuleren wordt contact onderhouden en partijen zijn bijeen gebracht voor (internationale) samenwerking. Een opzet voor een onderzoek in 2017 naar de behoefte aan ondersteuning van jongeren wordt momenteel nog uitgewerkt.

Vacature onderzoek
Om een beeld te krijgen in welke hoek de kansen op de arbeidsmarkt liggen, voor welke functies en wat de bijbehorende eisen van werkgevers zijn, is een onderzoek uitgevoerd waarbij vacatures over 2015 zijn verzameld. Werkgevers en professionele bemiddelingsbureaus zijn geïnterviewd om ook kwalitatieve informatie mee te kunnen nemen in de analyse. Tijdens een meeting voor het HR Netwerk Curaçao in juli 2016, hebben aanwezigen feedback gegeven op stellingen met betrekking tot factoren die bepalend zijn om jongeren wel of niet in dienst te nemen. In augustus is in de nieuwsbrief van het HR Netwerk uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp. Het rapport verschijnt in januari 2017.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Op verzoek van de Raad van Ministers is een advies opgesteld over de verduurzaming van de activiteiten van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao, dat in oktober 2015 haar deuren sloot. Schoolbesturen hebben aan de inhoud van dit advies bijgedragen door hun visie en wensen kenbaar te maken tijdens een bijeenkomst in mei 2016.

Voor meer informatie over de bijeenkomst bij Forti: http://www.desaroyodihubentut.cw/1935/

Gerelateerd aan dit onderwerp zijn ook gesprekken gevoerd met het Ministerie van SOAW, scholen en het Academy Hotel (AHC) en is de blog Werkend Leren gepubliceerd: http://www.desaroyodihubentut.cw/2252/

2017
In december worden de behaalde resultaten geëvalueerd en de te behalen doelstellingen voor 2017 opgesteld. Zie voor meer informatie ook ‘Zorgsector investeert in praktijkvorming’: http://www.desaroyodihubentut.cw/zorgsector-investeert-zelf-opleiden-van-jongeren/ en ‘Ontmoet Tigerteam Werk en Ondernemerschap’: http://www.desaroyodihubentut.cw/1997/

 

Contactinformatie
Projectleider Werk & Ondernemerschap
Gofrie van Lieshout
T. + 5999 5150888
E. gofrie.vanlieshout@desaroyodihubentut.cw
W. www.desaroyodihubentut.cw

Lòg in

Wachtwoord kwijt? (Sera)