Jeugd Curaçao wil aan het werk!

De toegankelijkheid van jongeren tot de arbeidsmarkt is een van de thema’s waar het Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao veel aandacht aan besteedt. Het jeugdwerkloosheidspercentage is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek opnieuw gedaald van 29.7% in 2015 naar 26.3% in de eerste helft van 2016. Maar nog altijd gaat het om een flinke groep van ongeveer 1450 jongeren tussen 15 en 24 jaar oud die actief op zoek zijn naar een baan. En dat zij graag aan de slag willen bleek uit de hoge opkomst tijdens de banenmarkt die op 3 november 2016 plaats vond bij het Plaza Hotel.

Wederzijdse verwachtingen
Er ligt een flinke kloof tussen wat werkgevers van deze jongeren kunnen en mogen verwachten en het beeld dat  jongeren hebben over werk en de inhoud van functies.  Om hierin  tegemoet te komen organiseerde het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) een jongerenbanenmarkt.  Deze werd druk bezocht, namelijk zo’n 200 jongeren registreerden zich om vervolgens kennis te maken met werkgevers in uiteenlopende branches.  Ook werden er lezingen gehouden door bedrijven over hun werkzaamheden en was er aandacht voor advies hoe jongeren zich kunnen voorbereiden op hun eerste baan.

Succesvolle match
Hoewel volgens SOAW de groep werkzoekende jongeren met een hogere opleiding toeneemt, betreft het toch vooral jongeren met een opleidingsniveau op SBO 1 of SBO 2 die moeilijk aan een baan komt. En een deel van deze groep beschikt niet over een startkwalificatie in de vorm van een diploma.  Om gericht bij te dragen aan een succesvolle match tussen vraag en aanbod worden jongeren door SOAW ingedeeld in drie groepen. Van direct bemiddelbaar, bemiddelbaar via een arbeidsintegratietraject (Leerwerktraject) tot moeilijk bemiddelbaar en aan wie een alternatief aangeboden zou moeten worden.

Mil Hóben na Trabou
De banenmarkt was gericht op jongeren van 18 tot 30 jaar,  ongeacht achtergrond of opleidingsniveau.  Voorwaarde was wel dat de jongere staat ingeschreven bij het  Centrum voor Arbeid van het Ministerie SOAW. Dit Ministerie registreert, bemiddelt en voorziet jongeren van informatie over de kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens de banenmarkt konden jongeren zich hierover laten informeren. De markt  is onderdeel van het project “Mil hóben na Trabou”. Dit is een  grootschalig project van SOAW dat twee jaar geleden werd gelanceerd met de ambitie om 1000 werkzoekende jongeren te begeleiden naar een baan. Inmiddels is dat voor circa 70 jongeren gerealiseerd. Onder hen ook jongeren die eerst een extra arbeidsreïntegratietraject  volgden. Er zijn dus werkgevers bereid gevonden die en op dat moment een vacature hadden en die ook bereid waren om te investeren in dat extra stukje begeleiding dat deze jongeren nodig hebben.  De vraag is echter wat de oorzaak is van het magere resultaat tot op heden, zeker gezien het feit dat jongeren zich massaal melden. Zijn de jongeren  niet gekwalificeerd of willen bedrijven de extra moeite niet doen? SOAW zet in op beide en probeert middels wet- en regelgeving bedrijven te stimuleren om kansen voor deze doelgroep te creëren en biedt aan kandidaten trajecten aan. Maar dan nog is niet elke werkzoekende één op één te matchen met beschikbare functies.                                                                                                                

Voldoende banen voor alle doelgroepen
En dan is de vraag natuurlijk niet alleen of er sprake is van een kwalitatieve match, maar ook hoe groot de kwantitatieve rek is. Oftewel, als we er van uit gaan dat alle deelnemers met vlag en wimpel voor de leerwerktrajecten slagen en bedrijven wel willen investeren, wanneer zijn dan de openstaande vacatures voor deze doelgroep vergeven? Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport is onlangs ook gestart om jongeren, die om verschillende oorzaken tussentijds zijn afgehaakt, alsnog de kans te geven het diploma SBO niveau 1 te behalen. Dit is het assistent-niveau van de reguliere beroepsopleiding. Ook deze groep zal de markt op willen en verdient een kans.

Dat goede arbeidsreïntegratietrajecten (of leer-werktrajecten) succesvol kunnen zijn is al bewezen. Als de verschillende aanbieders hierbij ook onderling nog gaan samenwerken en elkaar versterken zal het succes en die kans op een baan voor nog veel meer jongeren binnen handbereik komen. En mocht het einde van plaatsingsmogelijkheden in zicht komen, dan kan er in ieder geval tijdig gezamenlijk over alternatieven worden nagedacht. Hopelijk neemt SOAW hierin het voortouw en wordt de positieve mindset van al deze jongeren die graag aan het werk willen beloond !

Lòg in

Wachtwoord kwijt? (Sera)