Doelgroep Jongeren

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao kiest bewust niet voor een probleem georiënteerde aanpak, maar juist voor een positieve, op algemene ontwikkeling gerichte insteek, voor alle kinderen en jongeren op Curaçao tussen de 0 en 24 jaar. Wel is er speciaal aandacht voor specifieke doelgroepen:

0–4 jarigen
In deze periode wordt de basis gelegd voor ontwikkeling, wat kinderen in deze fase niet meekrijgen aan ontwikkeling kan moeilijk worden ingehaald.
Lichamelijk en/of verstandelijk beperkt
Deze groep jongeren heeft specifieke zorg en begeleiding nodig om zich te kunnen redden in de samenleving, maar heeft ook recht op participatie.
LVB-ers
Jongeren met een licht verstandelijk beperking vormen een kwetsbare groep, waarvoor speciale aandacht nodig is binnen de (jeugd)hulpverlening.
Adolescenten:
13 – 17 jarigen
Zij zitten in een kwetsbare periode en maken een aantal overgangs- en experimenteerfases mee die de nodige risico’s met zich mee kunnen brengen.
LHBT-jongeren
Seksuele diversiteit is op Curaçao niet breed maatschappelijk geaccepteerd. Er is nauwelijks specifieke professionele zorg voor deze doelgroep beschikbaar.

Het kader voor Jeugdontwikkeling

Het bijzondere van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is dat het een overkoepelend initiatief is. Ons streven is om de verbinding tussen alle afzonderlijke beleidsinitiatieven te zoeken en, door te ondersteunen in het proces van samenwerking en afstemming, uiteindelijk een beter resultaat te bereiken.

Daarvoor is een visie op basis van 5 pijlers uitgezet als kader voor jeugdontwikkeling op Curaçao die ook handvatten aanreikt aan alle betrokkenen om te meten of de beoogde ontwikkeling daadwerkelijk bereikt is.

 • 31,6%
  van de totale bevolking is jonger dan
  24 jaar.Bron: CBS, 2014
 • ±10%
  van alle jongeren hoort bij de doelgroep LHBT jongeren.Bron: Pinkhouse, 2015
 • ± 16%
  van alle jongeren is LVB-er.Bron: de Beer, 2011
 • 27,3%
  van alle jongeren is een adolescent.Bron: CBS, 2014
 • 19,7%
  van alle kinderen is tussen de 0 en 4 jaar.Bron: CBS, 2014
 • 2,5%
  van alle jongeren is lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt.Bron: CBS, 2011

Het kader voor Jeugdontwikkeling: 5 pijlers

Het kader voor jeugdontwikkeling rust op vijf pijlers die zichtbaar en meetbaar maken wat de beoogde doelstellingen van jeugdontwikkeling op Curaçao zijn.

Rechten van het kind

Het VN- kinderrechtenverdrag, geratificeerd door Curaçao, legt een goede basis voor wat er minimaal voor kinderen nodig is om gezond op te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen.

Positief Jeugdbeleid

Met de keuze voor positief jeugdbeleid, wordt duidelijk gemaakt dat op Curaçao jeugdontwikkeling zich richt op alle jongeren en niet alleen op jongeren met problemen. Preventie staat centraal.

Pedagogische
Civil Society

Positief jeugdbeleid in een goed functionerende ‘civil society’, betekent dat pedagogische verantwoordelijkheid gezamenlijk wordt gedragen door actoren in de directe leefomgeving van het kind. ‘It takes a village to raise a child.’

Beschermende en
risicofactoren

De toepassing van een model van risico- en beschermende factoren helpt bij het vaststellen hoe risicogedrag en risico- situaties voorkomen kunnen worden, en hoe positieve ontwikkeling gestimuleerd kan worden gericht op kansen.

21st Century Skills

De samenleving zal snel blijven veranderen in de toekomst, waardoor er een groeiende vraag is naar 21st century skills bij jongeren. Aandacht hiervoor helpt ook het onderwijs beter aan te sluiten op de interesse en belevingswereld van jongeren.

De uitgangspunten van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling

Gefundeerd

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling werkt gefundeerd. Keuzes voor projecten en activiteiten worden gemaakt op grond van feiten (onderzoek) en worden altijd afgestemd op de daadwerkelijke ervaringen en behoeftes van organisaties die met kinderen en jongeren werken én jongeren zelf.

Coöperatief

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is coöperatief. Door op een actieve en creatieve manier samenwerking tussen ministeries, organisaties die met kinderen en jongeren werken en jongeren zelf te realiseren, kunnen meer en betere resultaten bereikt worden.

Duurzaamheid

Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling stimuleert duurzaamheid. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om succesvolle activiteiten en projecten te continueren of uit te breiden en uitvoeringscapaciteit binnen de overheid en organisaties die met kinderen en jongeren werken te verbeteren. 


Inloggen

Wachtwoord kwijt? (Sluiten)